Image Image
 
הבע את עמדתך
לתוצאות כל הסקרים

בוחרים באיכות הסביבה

תקופת בחירות היא זמן לגבש ולבחון יעדים. תחום איכות הסביבה, הקובע את בריאותנו ובריאות ילדינו, ואת איכות חיינו לאורך שנים, הוא יעד ראשוני בחשיבותו.
אנחנו רוצים שהמפלגות הפועלות למען עתיד איכותי ליישובינו, ישלבו את העקרונות הבאים בין יעדיהן, על מנת לזכות בתמיכתנו ובקולותינו: 

מיחזור פסולת יבשה ואורגנית:
פיזור מיכלי איסוף לבקבוקים, נייר, קרטונים, ניילון, זכוכית, ומוצרים אלקטרוניים, כך שיהיו נגישים לכל תושב.
הפרדת הפסולת האורגנית בפח נפרד לכל משפחה, איסופה והפיכתה לקומפוסט, על ידי המועצה או גוף חיצוני.
קניית מכונה הגורסת גזם, והפיכת גזם ביתי וחקלאי לחיפוי או לקומפוסט, במקום לשרוף אותו.

מיחזור וקומפוסטיזציה מפחיתים את הרס המשאבים ואת רעילות האשפה לאדמה, למים ולאוויר, מחזירים חומרים מזינים לאדמה, ומוזילים את עלויות איסוף והטמנת האשפה.

שבילי אופניים ותחבורה ציבורית:
הקמת שבילי אופניים בין השכונות לבתי הספר, מרכזי היישובים ותחנות הרכבת. הקמת שבילי אופניים בין היישובים. פיתוח תחבורה ציבורית מתאימה ומספקת.

שבילי אופניים ותחבורה ציבורית מפחיתים את זיהום האוויר, מפחיתים את עומס התנועה והפקקים, ומסייעים לבריאות ולרווחת התושבים.

שמירה ופיתוח של אתרי טבע ושטחים פתוחים:
שמירה ופיתוח מתוכנן ומושכל של אתרי הטבע באזור. שמירה על השטחים הפתוחים. שמירה על חיות הבר באזור. הימנעות מכריתת וחיתוך עצים. שתילת עצים.

שטחים פתוחים, עצים ואתרי טבע חיוניים לבריאותם הגופנית והנפשית של ילדים ומבוגרים. הם מפחיתים את זיהום האוויר, מפחיתים בעיות רגשיות, חברתיות ולימודיות, מעודדים יחסים קהילתיים ומפחיתים אלימות, ומעלים את ערך הבתים בסביבתם.

עידוד חקלאות אורגנית:
תיבדק האפשרות הכלכלית והארגונית להעביר את החקלאות, כפי שנעשה במועצת חוף הכרמל ובמועצות אחרות, לחקלאות אורגנית.

חומרי ההדברה המשמשים כיום פוגעים בבריאות החקלאים ובבריאותם של תושבי יישובינו הסמוכים לשדות, ומזהמים את המים ואת האדמה.
חקלאות אורגנית משתלמת כיום מבחינה כלכלית, ותסייע לחקלאי האזור.

תמיכה בחינוך סביבתי:
צירוף בתי-הספר ביישובים ל"רשת הירוקה" של "קרן קרב", למען פיתוח המודעות הסביבתית בקהילה והגדלת תקציבי בתי-הספר (כפי שנעשה בזכרון יעקב). תמיכה בפעילויות, תנועות נוער, ארגונים ועמותות הפועלים למען הסביבה.

חינוך ומודעות הם הבסיס ליצירת סביבה איכותית, בריאה ונקיה יותר.

הצביעו בסקר למעלה כדי להראות למועמדים שנושא איכות הסביבה חשוב לרבים מבוחריהם.
אתם גם מוזמנים לשלוח עקרונות אלה למועמדים בבחירות במועצה שלכם.