Image Image
 
עצומה לחינוך ערבי שוויוני הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
לחתימה 

"הקמת מועצה פדגוגית ערבית היא צעד ראשון לניהול עצמי למערכת החינוך הערבי בישראל במסגרת משרד החינוך, באמצעות הקמת מינהל עצמאי ומועצה פדגוגית לחינוך ערבי . יוזמתה של ועדת המעקב להקמת המועצה הוא צעד אמיץ של לקיחת אחריות וסממן חיובי של רצון בהשתלבות, תוך שמירה על ייחוד התרבותי של החינוך הערבי במסגרת משרד החינוך.

ניהול עצמי משמעו שותפות מלאה ומשמעותית של אנשי מקצוע ונציגי ציבור ערבים בהתווית המדיניות הפדגוגית ובניהול ענייני החינוך הערבי. שילובם של יותר ערבים ברמת המטה במשרד החינוך, ובניית מנגנוני פיקוח שיאפשרו שימוש מהותי בשפה הערבית בדרגי המטה, ומעורבות אפקטיבית בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות, בדומה למשל לאוטונומיה הפדגוגית ממנה נהנה החינוך הממלכתי דתי." מתוך ההסבר לעצומה

 

 

 
< קודם   הבא >