Image Image
 
תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר "שלנו" !

האתר "שלנו" מנוהל על ידי ליקה לוי (ת.ד. 96 בנימינה 30500).

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

תנאי השימוש באתר:

השימוש באתר "שלנו" מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה:

אתר "שלנו" מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים באתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי אתר "שלנו" לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. היה ואתר "שלנו" החליט לפרסם תוכן שמסרת – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובכלל זה לקצרו. מסירת תכנים לפרסום באתר "שלנו" אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו, באופן מלא או בכלל, או כי יוסיפו להתפרסם.

כל גולשת מצהיר ומתחייב כי:

- בעת ההרשמה עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

- אתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שאתה מפרסם.

- לא תציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;

- לא תעלה תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.

- לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר "שלנו" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים.

- בעת מסירת תכנים לפרסום באתר "שלנו", חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר נאסר לפרסם את התכנים הבאים:

- תוכן כנגד אדם, אמונתו, דעותיו, אורח חייו ואופן התנהגותו.

- כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

- כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

- כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

- כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

- כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי אתר "שלנו" בפרט;

- כל תוכן העלול להטעות צרכן;

- כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

- כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן. כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

- כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

- כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

- כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

- כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ואתר "שלנו" יהיה רשאי לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר. גולש שהורחק על ידי האתר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את אתר "שלנו", מנהליו ועובדיו, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לאתר "שלנו" ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכניי הגולש המופיעים באתר, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר, וזאת לפי דרישתו הראשונה של אתר "שלנו", והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר "שלנו" בקשר עם התכנים האמורים והגלישה באתר.

אתר "שלנו" יוכל לשנות מזמן לזמן את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

אתר "שלנו" רשאי לאסוף מידע בנוגע לדפוסי השימוש באתר, לרבות איסוף נתונים או דוא"ל, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו, בתכניו, ולשליחת מסרים אישיים ו/או ניוזלטרים למבקרים באתר.

אתר "שלנו" אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.

התכנים שתמסור לפרסום באתר "שלנו" יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אתר "שלנו" מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר "שלנו". התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

אתר "שלנו" מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל הבאה:

כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה

 

תמאי שימוש בתכני האתר:

 הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר "שלנו" בהתאם לכללים הבאים. אין להשתמש בתכנים אלה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב, של אתר "שלנו" לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

חלק מן התכנים המתפרסמים באתר מקורם במשתמשי האתר. אין להשתמש בתכנים אלה בלי רשות מפורשת מראש ובכתב של יוצרם.

בתכנים שלא נכתבו על ידי המשתמשים ניתן להשתמש בתנאים הבאים:

אין להשתמש בתכנים למטרות מסחריות ללא רשות מפורשת בכתב של היוצרים.

הזכות לשימוש בתכני האתר נתונה למטרות פרטיות ואישיות, או לחילופין לצורכי שימוש למען הכלל על ידי יחידים, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, ובלבד שלא ייעשה בהם שינוי, וכן ששם היוצר יצוין במפורש ובבירור, ויוסף קישור אל המקור באתר "שלנו".

בתמונות תחתיהן מופיע שם הצלם וקישור, ניתן להשתמש רק בתוספת שם הצלם והקישור בדפוס ברור. את הפרטים ניתן לבדוק בקישורים שתחת התמונות.

 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר "שלנו", לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה מסחרית.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר “שלנו”. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-אתר “שלנו”.

אין להציג תכנים מאתר “שלנו” בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מאתר “שלנו” בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר “שלנו” מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מ-אתר “שלנו”, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר “שלנו” במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-אתר “שלנו”. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-אתר “שלנו”, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-אתר “שלנו”, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר “שלנו” להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

אתר "שלנו" רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר “שלנו” בעניין זה.

אתר "שלנו" לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר “שלנו” ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את אתר "שלנו" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. לא תתבדוק בקישורים אלה.שור, ניתן להשתמש רק בתוספת שם הצלם והקישושימוש למען הכלל על ידי יחידים, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח.  
 

מדיניות פרטיות: 

אתר "שלנו" מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש אתר "שלנו" במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר: 

חלק מהשירותים באתר "שלנו" טעונים הרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר, יישמרו במאגר המידע של אתר "שלנו". אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. הגלישה באתר  "שלנו" והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאתר "שלנו" יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותי האתר.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע נוסף על מידע או פרסומות שקראת בעמודים שבהם צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה ניגשת לאתר, ועוד. אתר "שלנו" ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את אתר "שלנו" לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • כדי לאפשר לאתר "שלנו" לשלוח אליך, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, אתר "שלנו" לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
  • (Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר "שלנו". בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתר "שלנו" ובאתרים אחרים באינטרנט. משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.)
  • כדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מסירת מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  • לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע שישמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

 

אתר "שלנו" מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, והוא ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם וכתובת הדואר האלטרוני של הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר "שלנו", למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתר "שלנו" שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר "שלנו", בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין  אתר "שלנו", ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שאתר "שלנו", על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש של הגולש או של כל אחד אחר, ו/או במקרה של מיזוג פעילותו של אתר "שלנו" עם צד שלישי כלשהו, שיתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

אתר "שלנו" מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אתר "שלנו" לא מתחייב שהשירותים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אתר "שלנו" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. 
 
תנאי שימוש למפרסמים:

הפרסום באתר כפוף לתנאי השימוש להלן:

יובהר, כי על המפרסם באתר לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש הבאים, שכן הפרסום מעיד על הסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלו.

על המפרסם חל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים ( הודעות, תמונות, קבצים כלשהם, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) שאינם מותרים על פי כל דין, לרבות תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, אינם מוסריים, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות למפרסם, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

תכני המפרסם אשר יפורסמו באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ומפעילי האתר אינם אחראים על התגובות שהמפרסם עלול לקבל בעקבות פרסום התכנים אשר יפורסמו באתר.

התכנים המפורסמים באתר הינם באחריות המפרסם בלבד, אין מפעילי האתר אחראים בשום דרך לתוכני הפרסום ו\או צורתו מכל בחינה שהיא. בהתאם לאמור, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, השפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, ישירות או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש או למפרסם באתר או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

הפצת "דואר זבל" ו\או כל דואר פרסומי אחר מתוך מאגר המפרסמים באתר אסורה בהחלט.

באתר "שלנו" מופיעות מודעות פרסומת המנוהלות ע"י אתר "גוגל". חל איסור מוחלט על הקלקה לא תקינה על מודעות אלו. אין לבצע הקלקה כלשהי על מודעות "גוגל" למעט הקלקות של גולשים המעוניינים ביצירת קשר עם המפרסם אשר מופיע במודעות אלו ואשר יש לו, למפרסם, היכולת לענות על צורכי הגולשים. הקלקות לא חוקיות מוגדרות כהקלקות של מפרסמים אחרים ו\או מתחרים המעוניינים לבצע מחקר אודות מתחריהם ו\או לפגוע במסע הפרסום שלהם. הקלקה לא תקינה על מודעות "גוגל" הינה עבירה פלילית אשר תגרור בעקבותיה תגובה חריפה ואף צעדים משפטיים.

מפעילי האתר נוקטים באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש והעובר לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את מבנה האתר, עיצובו וזמינותם של השירותים ו\או התכנים הניתנים בו, כל זאת ללא כל צורך להודיע על כך לאיש. לאור האמור, מובהר בזאת כי לא יהיה למפרסם באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

אתר "שלנו"  שומר לעצמו את הזכות לא לאשר פרסום לא מתאים על פי שיקול דעתו. מפעילי האתר רשאים להפסיק את השימוש שהמפרסם עושה באתר אם לא יעמוד באחד מתנאי השימוש באתר. הפרת תנאי שימוש אלו, תחייב את המפר בשיפוי מפעילי האתר בגין כל נזק שנגרם להם, לרבות הפסדים, אבדן רווחים, תשלום והוצאה שייגרמו להם. כמו כן, יישא המפר באחריותו לכלל הנזקים שאירעו בגין ההפרה לצדדים שלישיים, על כל הכרוך בכך.

מפעילי האתר רשאים לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. מפעילי האתר יפרסמו את התנאים החדשים באתר ותחילת תוקפם תהיה עם פרסומם.

 

 

גלישה נעימה,

אתר "שלנו".