Image Image
 
ביטול קיצוץ בקצבאות הזקנה הדפס דואל
נכתב על ידי ליקה   

עצומה - ביטול קיצוץ בקצבאות הזקנה בחוק ההסדרים

 www.atzuma.co.il

 

בחוק ההסדרים, העומד בקרוב מאד לאישור בקריאה שנייה ושלישית, נכלל סעיף, המקצץ ב - 1.5% את העדכון המתוכנן בקצבאות הזקנה של כלל גמלאי ישראל. הקיצוץ יחול הן בשנת 2011 ובשנה שאחריה, 2012.

בשנים האחרונות, שוב ביוזמת משרד האוצר, קצבאות הזקנה אשר לפי חוק הביטוח הלאומי היו צמודות לשכר הממוצע במשק הוצמדו למדד יוקר המחייה. באופן זה נגרעו מהן מיליארדים של שקלים, תוך פגיעה מכוונת בגמלאים, אשר משך כל תקופת עבודתם הפרישו למוסד לביטוח לאומי בהתאם לשכר הממוצע במשק, ולא בהתאם למדד. במלים אחרות, הפרשנו לפי השער הגבוה, ואנחנו מקבלים לפי השער הנמוך!

עכשיו בא משרד האוצר ומבקש, תוך הסתרת הסעיף בחוק ההסדרים, כדי למנוע דיון פתוח בנושא זה בכנסת, לקצץ 1.5% מהעדכון הנדרש בהתאם למדד. במלים אחרות, לדעת שר האוצר וראש הממשלה גם השער הנמוך גבוה יותר מדי, ויש להנמיך אותו עוד יוותר.

הבה נשתמש בכוחנו - 750 אלף גמלאי ישראל - ונעביר מסר ברור לממשלה ולכנסת: לא עוד.

 
הבא >