Image Image
 
עמדת איגוד נבחרות הציבור בישראל לתזכיר החוק של הרפורמה בתכנון ובנייה הדפס דואל
נכתב על ידי מערכת   

ביום 20.5.10 התקיימה ישיבה של  ועדת הפנים בכנסת בנושא הרפורמה בתכנון. בישיבה נטלו חלק ארגונים רבים וחשובים שיש להם נגיעה לנושאים המוניציפאליים ולרפורמה בנושא התכנון והבנייה. חברות איגוד נבחרות ציבור בישראל קיימו דיון וגיבשו עמדת האיגוד בנוגע לתזכיר הממשלה לרפורמה מנקודת המבט של חברי המועצה.

ביום 20.5.10 התקיימה ישיבה של  ועדת הפנים בכנסת בנושא הרפורמה בתכנון. 

בישיבה נטלו חלק ארגונים רבים וחשובים שיש להם נגיעה לנושאים המוניציפאליים ולרפורמה בנושא התכנון והבנייה.

חברות איגוד נבחרות הציבור בישראל קיימו דיון וגיבשו עמדת האיגוד בנוגע לתזכיר הממשלה לרפורמה בתכנון ובנייה, מנקודת המבט של חברי המועצה.

עו"ד מלי פולישוק בלוך- יו"ר הנהלת איגוד נבחרות ציבור במועצות המקומיות - ייצגה את עמדת האיגוד.

 

לפניכם עיקרי הדברים:

 

הערות כלליות:

 • חברי המועצה ברשויות המקומיות נבחרו על ידי הציבור בבחירות דמוקרטיות והם מייצגים את הציבור. כך אמורה הרפורמה המוצעת להתייחס לחברי המועצה.
 • על מנת שחברי המועצה יוכלו לקיים את תפקידם נאמנה בועדות התכנון ובכלל, יש לספק להם את האמצעים לכך בהכשרה וייעוץ מקצועי.
 • לחברי המועצה תפקיד חשוב בשמירת הדמוקרטיה והמנהל התקין בשלטון המקומי. הם מהווים חוליה חשובה במערך "שומרי הסף" של השלטון המקומי. תפקיד חשוב זה ניתן לביצוע בין היתר על ידי שקיפות רבה יותר של הליכי התכנון ושיתוף הציבור בהליך.
 • החוק המוצע מסורבל ואינו ברור ולדעתנו אף סותר עצמו בכל הנוגע לשקיפות ושיתוף הציבור.  במטרות הרפורמה המוצעת נקבע כי יש להרחיב את השקיפות ושיתוף הציבור אך בפועל אין הדבר כך.
 • בניגוד לאמור במטרות הרפורמה לביזור סמכויות והעברת אחריות וסמכות לרשויות המקומיות, סעיפי החוק המוצע מעידים על העמקת הריכוזיות וההשפעה של השלטון המרכזי.
 • השינויים המוצעים ברפורמה מעלים חשש כבד לפגיעה קשה בסביבה ובשטחים הפתוחים ההולכים ומתמעטים במדינת ישראל. איגוד הנבחרות שותף לדאגה של הגורמים הסביבתיים לפגיעה סביבתית חמורה כפועל יוצא של הרפורמה.

 

המועצה הארצית והועדה המחוזית:

 • לחברי מועצה ברשויות המקומיות אין דריסת רגל במועצה הארצית וגם לא בוועדה המחוזית. למרות שהם מביאים מבט שונה מאשר ראש הרשות. במועצה הארצית, לפי התזכיר, יכהנו 11 ראשי רשויות, 12 נציגי שרים, 9 נציגי גופים שונים ואף לא אחד נציג של חברי המועצה, מצב דומה בוועדה המחוזית.

ריכוזיות יתר:

 • על פי התזכיר, ועדת ערר להיתרים תמונה בכל מחוז. בכל ועדה ימונו 5 חברים מתוכם שלושה ימונו על ידי שר הפנים. יש לראות בכך ריכוזיות רבה והשפעת יתרה של השר בפעילות הועדות.

מתקנים ביטחוניים:

 • לרשות המקומית אין שום אפשרות להשפיע על תכנון ואישור מתקנים ביטחוניים המוקמים בשטחה המוניציפאלי. עם כל ההבנה והחשיבות שאנו מקנות לנושאים הביטחוניים, מצב זה בלתי תקין.

 

ועדות מקומיות:

ביזור או ריכוזיות

 • בניגוד להצהרת הכוונות של ראש הממשלה וכותבי התזכיר, כפי שמופיע במבוא לתזכיר החוק  - ביזור התכנון לוועדות מקומיות והרחבת סמכויותיהן, בפועל אנו מזהות ריכוזיות יתר של הממשלה בפעילות הוועדות המקומיות  וזאת באמצעות שלושה נציגי ציבור שימונו על ידי שר הפנים.

הבעת אי אמון בנבחרי ציבור

 • מינוי שלושה נציגי ציבור מטעם השר (הממשלה), מהווה פגיעה באמון הבוחר שבחר באופן דמוקרטי את נציגיו למועצת העיר ולוועדת התכנון כמשתמע מכך. שר הפנים לא נבחר באופן אישי על ידי תושבי הרשות המקומית ונציגיו בוודאי אינם נבחרי התושבים, בעוד חברי המועצה נבחרו על בסיס אישי לייצג את הציבור המתגורר בישוב בהתאם להשקפת עולמם ולהבטחות הנבחרים לבוחרים.
 • מינוי "שומרי ראש" לחברי המועצה מטעם שר הפנים מהווה סטירת לחי לחברי מועצה, אנשי ציבור, העושים מלאכתם ביושר ובהגינות למען הציבור. קיימת תחושה קשה של הבעת אי אמון בנבחרים על ידי השלטון המרכזי. האם מישהו יעלה על דעתו למנות מטעם שר כלשהו נציגים בועדות הכנסת? אין כל הבדל מהותי, אלו גם אלו נבחרי הציבור.

אחריות סמכות וגמול.

 • ההגמוניה שהייתה נחלתם של חברי מועצה בועדת המשנה לתכנון ובנייה נפגעת. מחד, מוטלת על חברי המועצה חבות אישית ואחריות לביצוע תפקידם בועדת תכנון ובנייה ומאידך, בהתאם לרפורמה, הסמכויות המוקנות לחברי המועצה מקוצצות, עם הוספת חברי וועדה מטעם השר הממונה.
 • עד כה יכול היה כל חבר ועדת משנה להעביר את ההחלטה למליאה. כיום נדרשים לפחות שלושה חברי מועצה ועליהם גם לנמק בכתב מדוע. גם בכך יש פגיעה בסמכויותיו של חבר מועצה ובמיוחד מהאופוזיציה. רפורמה ששמה לה למטרה להביא ליתר שקיפות ושיתוף ציבור אינה יכולה לצמצם את האפשרות של נבחר ציבור להעלות טיעוניו בפורום הרחב של המליאה ובמקרה הצורך להביאם לידיעת הציבור.

חוסר הגינות והפלייה

 • ההחלטה לתגמל את נציגי השר בוועדות התכנון המקומיות בעוד חברי המועצה הנבחרים אינם מקבלים כל גמול לפעילותם האחראית מהווה הפלייה בלתי ראוייה בעליל.
 • אנשי המקצוע בוועדה מתוגמלים מתוקף תפקידם (סעיף 151 ז'), וכך ראוי. יש לקבוע כי גם חברי המועצה המכהנים בועדות התכנון המקומיות יתוגמלו בהתאם. כידוע, היום ממלאים חברי מועצה את תפקידם בנאמנות ובאחריות בועדות המשנה לתכנון ובנייה, יושבים שעות ארוכות על תוכניות לאישור ואינם מתוגמלים. מצב זה איננו דמוקרטי ואיננו מוסרי. כפי שלא יעלה על הדעת שחברי כנסת או חברי ממשלה יעשו עבודתם הציבורית בהתנדבות, אותו הכלל חל חייב לחול גם על חברי המועצה, במיוחד בועדות התכנון.

פיקוח ובקרה

 • אין מחלוקת כי נדרשת בקרה על עבודת הועדות. כך גם היום. אולם האגף לבקרה ופיקוח במשרד הפנים אינו מתפקד. דווקא חברי המועצה המהווים את "שומרי הסף" של השלטון המקומי ובמיוחד של ראש הרשות, הם אלו הפונים לאגף הבקרה במשרד הפנים ונתקלים באין עונה. אי לכך יש ספק רב אם הטלת אחריות הבקרה על משרד הפנים אכן תסייע לשמירת התנהלות תקינה של הועדות. יש לבחון אפשרות להקמת רשות בקרה עצמאית ונפרדת.

 

חלק ו' פיצויים

 • נקבע בסעיפים 397-399 כי זכאי לפיצויים הוא מי שהקרקע בבעלותו הינה קרקע גובלת, קרי מגרש שיש לו גבול משותף עם תחום התוכנית הפוגעת. בסעיף 399 נקבע כי זכאות לפיצויים בשל פגיעה עקיפה הינה גם פגיעה בשל שינוי בתכונות הקרקע – כולל אור, זיהום אוויר, נראות, רעש, נוף, קרינה וריח. המפגעים הסביבתיים הללו אינם מוגבלים רק לקרקע גובלת. זיהום אוויר, ריח, רעש וקרינה מתפשטים גם לטווחים רחוקים מהקרקע הגובלת ויש לאפשר מתן פיצויים לפי הנזק ולא לפי הקרקע הגובלת בלבד.
 • ברפורמה המוצעת יש פגיעה במנגנון הפיצוי למי שרואה עצמו נפגע מתוכנית. הן מבחינת זמן הגשת ההתנגדות והיקף הפיצוי.
 • פרסום התוכניות לציבור אינו נהיר. מוצע לפרסם בנוסף לפרטי גוש וחלקה של תוכנית מוצעת גם את כתובת התוכנית, או פרטים מזהים על אזור התוכנית, כדי שלציבור יהיה מידע נגיש וברור.

צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 2315

RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >