Image Image
 
עו"ד ועוד
702px-johncoleridge

עו"ד מירב אפרים

הטור יענה על שאלות משפטיות שונות הנוגעות לכולנו.צרידות ומחלות אחרות של מיתרי הקול - פגיעה בעבודה הדפס דואל
נכתב על ידי עו"ד מירב אפרים   
school1מורים, גננים, מרצים, זמרים ואחרים
אשר מאמצים את מיתרי הקול שלהם באופן אינטנסיבי במהלך העבודה,
עשויים לסבול מצרידות.
המשך קריאה...
 
גמלת שמירת הריון - על פי חוק הביטוח הלאומי הדפס דואל
נכתב על ידי עו"ד מירב אפרים   
1079810_pregnancy1"שמירת הריון" מוגדרת בסעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק"),  כדלקמן:
"היעדרות מעבודה בתקופת הריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב". 
המשך קריאה...
 
תאונה אישית הדפס דואל
נכתב על ידי עו"ד מירב אפרים   
1082300_wheelchair1נפצעת בבית?
נפגעת במהלך משחק כדורסל? 
נפגעת במהלך טיול בחו"ל ?
יתכן ומגיעים לך דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי.
המשך קריאה...